Je rechten na een verkeersongeval

Op deze webpagina vind je informatie over je rechten na een verkeersongeval indien je schade van fysieke, mentale of emotionele aard of economisch verlies hebt geleden of als je een familielid hebt verloren. Dit na strafbaar gedrag op de weg, zoals onopzettelijke slagen en verwondingen, vluchtmisdrijf, rijden onder invloed of overmatige snelheid.

Deze rechten zijn vastgelegd in de EU-Richtlijn 2012/29/EU, een wettelijk kader met minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten. Hou er rekening mee dat niet alle EU-lidstaten deze richtlijn op dezelfde manier implementeren. Hierdoor kunnen de rechten dan ook verschillen van land tot land. Onderaan de pagina kan je de ‘Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en De Raad' van 25 October 2012 en de ‘Rechtenbrochure’ van Rondpunt downloaden.

Klik op een van de thema’s hieronder om meer te weten te komen over je rechten met betrekking tot:

Informatie

Informatie geven

Je hebt het recht:

 • Om gehoord te worden tijdens de strafprocedure;
 • Om een aangifte in te dienen en hiervan een schriftelijke bevestiging te ontvangen;
 • Om bewijs aan te leveren tijdens de strafprocedure.

Informatie krijgen

Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over:

 •  De mogelijke ondersteuning en hoe je hier toegang toe krijgt (medisch, psychosociaal, juridisch advies of bijstand…);
 • Het verloop van de procedure omtrent de aangifte en wat jouw rol is in die procedure;
 • De toegang tot schadevergoeding;
 • De vertaling van informatie of over het beroep doen op een tolk;
 • De beschikbare procedures om een klacht in te dienen als je rechten niet worden gerespecteerd;
 • Hoe en wie je kan contacteren voor verdere informatie over je zaak;
 • De toegang tot herstelrechtvoorzieningen;
 • De terugbetaling van je uitgaven;
 • Een beslissing inzake de schadevergoeding die de veroorzaker dient te betalen in de loop van de strafprocedure of in andere gerechtelijke procedures, en dit binnen een redelijke termijn;
 • De procedure om de beslissing tot niet-vervolgen te laten herzien.

Je hebt het recht om, op verzoek, geïnformeerd te worden over:

 • Elke beslissing en de reden(en) – om het onderzoek niet voort te zetten of te beëindigen of om niet te vervolgen;
 • De stand van zaken van de strafprocedure, behalve wanneer dit een negatieve invloed heeft op het verloop van de zaak;
 • De zitting (tijdstip, plaats, eindbeslissing) en de tenlastelegging;
 • De vrijlating of ontsnapping van de veroorzaker van je ongeval uit de gevangenis, zeker in geval van gevaar of risico dat jou schade berokkend wordt.

Ondersteuning

Emotionele ondersteuning

Je hebt het recht op ondersteuning van slachtofferhulp voor:

 • Informatie, advies en ondersteuning inzake toegang tot een schadevergoeding en over jouw rol in de strafprocedure;
 • Informatie over of een rechtstreekse doorverwijzing naar relevante gespecialiseerde organisaties;
 • Emotionele en psychologische ondersteuning;
 • Advies met betrekking tot financiële en praktische gevolgen na het ongeval.

De ondersteuning van slachtofferhulp is:

 • Kosteloos;
 •  Overeenkomstig je behoeften;
 • Voor, tijdens en na de strafprocedure;
 • Ongeacht of je al dan niet aangifte doet van het ongeval bij een bevoegde autoriteit.

Je hebt het recht op ondersteuning van herstelrechtvoorzieningen die:

 • Je beschermen tegen secundaire en herhaalde victimisatie tijdens het herstelrechtproces;
 • In het belang van het slachtoffer zijn en de noden van het slachtoffer in acht nemen;
 • Verzekeren dat het slachtoffer vrijwillig kan deelnemen en zijn deelname op elk moment kan stopzetten;
 • Het slachtoffer informeren over het bemiddelingsproces en de mogelijke resultaten ervan;
 • De totstandkoming van een vrijwillige overeenkomst ondersteunen, dewelke later in een strafprocedure in aanmerking mag genomen worden;
 • Verzekeren dat de gesprekken in een herstelrechtproces vertrouwelijk behandeld worden, tenzij de partijen toestemming geven voor bekendmaking of het nationale recht dit vereist.

Juridische ondersteuning

Je hebt het recht om tijdens de strafprocedure:

 • Rechtsbijstand te krijgen als je een partij bent in de strafprocedure.

Bescherming

Je hebt het recht op bescherming:

 • Met betrekking tot je persoonlijke levenssfeer (bv. over persoonlijke kenmerken, beeldmateriaal en identiteit van slachtoffer en familieleden). Voor meer informatie over de situatie in je eigen land, kan je volgende website raadplegen: journalism.cmpf.eui.eu/maps/privacy/;
 • Met betrekking tot het aantal ondervragingen. Deze moeten tot het minimum beperkt worden;
 • Met betrekking tot het aantal medische onderzoeken die je moet ondergaan. Deze moeten tot het minimum beperkt worden.

Vertaling

Je hebt het recht bijgestaan te worden door een tolk:

 • Tijdens je aangifte;
 • Wanneer je de taal van de strafprocedure niet begrijpt of spreekt (bijvoorbeeld tijdens een politieverhoor of deelname aan hoorzittingen).

Je hebt het recht te vragen naar een vertaling van:

 • Essentiële informatie in een taal die je begrijpt, en dit kosteloos. Zoals informatie over elke beslissing (en reden) om de strafprocedure te beëindigen en over de tijd en plaats van de rechtszaak;
 • Informatie die je essentieel vindt, maar die niet vertaald is;
 • De schriftelijke bevestiging in een taal die je begrijpt.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de beslissing om geen tolk of vertaling te verstrekken.

Vergoeding

Je hebt het recht op:

 • Een vergoeding van de kosten die voortvloeien uit je actieve deelname aan de strafprocedure.

Persoonlijke bezittingen

Je hebt het recht op:

 • De teruggave van de in beslag  genomen  voorwerpen, tenzij deze nog nodig zijn voor de strafprocedure. Dit wordt bepaald door de bevoegde autoriteit.

Ongeval in het buitenland

Wanneer het ongeval gebeurde in een andere EU-lidstaat dan je thuisland, heb je het recht:

 • Om toegang te krijgen tot bijzondere maatregelen, procedures of regelingen die beschikbaar zijn;
 • Om meteen een verklaring af te leggen nadat de aangifte werd ingediend bij de bevoegde autoriteit;
 • Om aangifte te kunnen doen bij de bevoegde autoriteiten van je thuisland, indien je dit niet hebt kunnen doen in het land waar het ongeval gebeurde.

PDF
Richtlijn 2012 29 EU
Download PDF (841 Kb)
PDF
Rechtenbrochure
Download PDF (330 Kb)