Verloond Talent

In Verloond Talent gingen we op zoek naar nieuwe en innovatieve vormen van tewerkstelling voor werkzoekers met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De focus lag hierbij op betaald en inclusief werk, ook al beperkt dit zich maar tot een aantal uren per week.

Waarom? 

Een deel van de werkzoekers met een NAH ervaart een grotere afstand tot de arbeidsmarkt door een samenspel van vermoeidheid, concentratieverlies en gedrag. De huidige dienstverlening komt niet altijd tegemoet aan de noden van deze doelgroep, waardoor zij vaak lange tijd thuis zitten of actief blijven in onbetaald of vrijwilligerswerk. Betaald werken geeft aan de doelgroep een belangrijk perspectief op inzetbaarheid, op het kunnen realiseren van talenten. De huidige context van arbeid en sociale zekerheid remt deze talentontwikkeling. 

In de eerste fase van Verloond Talent deden we onderzoek bij de verschillende stakeholders. Hieruit komt vooral het gebrek aan het nemen van initiatief, het ontdekken van bruikbare talenten voor de arbeidsmarkt en de angst voor het verliezen van sociale zekerheid naar voren als een remmende factor. Daarnaast blijkt ook dat veel werkgevers nog niet voldoende op de hoogte zijn van tewerkstellingsmaatregelen en ondersteuning die geboden kan worden. 

Wat willen we bereiken? 

Via Verloond Talent lieten we een aantal personen met een NAH betaald en inclusief werken, ook al was dit maar voor enkele uren per week. Door een aantal trajecten te starten willen we zowel werkzoekers, hun omgeving, bemiddelaars, werkgevers en beleidsmakers bewust maken van innovatieve mogelijkheden van tewerkstelling van deze doelgroep. 

Voor wie? 

Werkzoekers met een niet-aangeboren hersenletsel die: 

  • een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt; 
  • graag betaald willen werken; 
  • op zoek zijn naar taakgerichte jobs voor een beperkt aantal uren per week.

Werkwijze 

In het voorjaar van 2017 startten we met een pilot waarin 10-20 werkzoekers met een NAH door een bemiddelaar gekoppeld worden aan een buddy. Samen met de buddy wordt er dieper ingezoomd op de talenten van de werkzoeker en wordt er ook in de praktijk geoefend. Om de werkzoeker een geïnformeerde keuze te laten maken rond zijn of haar sociaal statuut bieden we duidelijke informatie op maat.  

Door de focus op taken en betaald werk voor een beperkt aantal uren per week willen we werkgevers bewust maken van specifieke talenten die inzetbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Op basis van de resultaten van de pilotfase hopen we dat door het breder inzetbaar maken van het systeem van “progressieve tewerkstelling” voor specifieke doelgroepen ook deze doelgroep betaald kan werken en hierbij ook de combinatiemogelijkheden tussen vervangingsinkomen en betaald werken.

Partners 

GTB Vlaanderen (promotor), Jobcentrum West-Vlaanderen, Dominiek Savioinstituut 

Verloond Talent wordt gerealiseerd met de steun van: 

Europees Sociaal Fonds