Links

Politie en justitie:

www.juridat.be: Voor gerechtelijke adressen

www.advocaat.be: Orde van Vlaamse Balies

www.verkeersslachtoffers.be

www.wegcode.be

www.kgso-ceja.be: Belgische Kamer van Deskundigen

www.notaris.be: Nederlandstalige notarissen

Verzekering, uitkeringen en vergoedingen:

www.assuralia.be: Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen

www.fvf.be: Federatie voor verzekerings- en financiële tussenpersonen

www.fcga-gmwf.be: Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds

www.rsvz.be: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

www.fao.fgov.be: Fonds voor arbeidsongevallen

www.rkw.fgov.be: Federaal agentschap voor de kinderbijslag 

www.onprvp.fgov.be: Rijksdienst voor pensioenen, werknemers en zelfstandigen

www.sdpsp.fgov.be: Pensioendienst voor de overheidssector

Handicap: begeleiding, voorzieningen en hulpmiddelen:

www.vaph.be: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

www.lusvzw.be: Expertise-, onderzoeks- en begeleidingscentrum sociale inclusie

www.bouwenenwonen.be: Verbeterings- en aanpassingspremies

www.dezilverensleutel.be: Tips over aanpassingen in huis

www.handicap-ambulant.be: Thuisbegeleiding voor gezinnen met een thuisblijvend kind, jongere, volwassene

www.sig-net.be: Stichting Integratie Gehandicapten

www.hintoostvlaanderen.be: Oost-Vlaamse informatiedienst over handicap 

www.vzwtolbo.be: Moedigt lokale actoren aan om meer aandacht te hebben voor mensen met een beperking

Sociale en emotionele hulp:

www.steunpunt.be: Steunpunt ter ondersteuning van de CAW met expertise over eerstelijns welzijnswerk

www.caw.be: Een Centrum Algemeen Welzijnswerk en dienst slachtofferhulp in je buurt

www.cm.be: Christelijke mutualiteit

www.socmut.be: Socialistische mutualiteit

www.lm.be: Liberale mutualiteit

www.vnz.be: Vlaams en neutraal ziekenfonds

www.mloz.be: Onafhankelijke ziekenfondsen

www.fdgg.be: Voor een centrum geestelijke gezondheidszorg in je buurt

www.tele-onthaal.be: Telefonische- en online hulpdienst

www.demens.nu: Vrijzinnig humanistische dienstverlening in je buurt

www.kerknet.be: Informatie over bisdommen

www.arpee.be: Protestantse en evangelische kerken

www.suggnome.be: Bemiddeling en herstelrecht

www.rouwzorgvlaanderen.be: Rouwzorg Vlaanderen vzw

www.ibt-bit.be: Belgisch instituut voor thanatopraxie

www.Varu.be: Vlaamse Autonome Raad voor en van het Uitvaartwezen

www.vlaamswelzijnsverbond.be: Overkoepelende organisatie voor welzijnswerk 

www.rouwenverliesvlaanderen.com: Vzw die rouw en verlies bespreekbaar maakt bij iedereen d.m.v. workshops aan professionelen en ondersteuning aan nabestaanden

Hersenletsel en coma:

www.senvzw.be: Steunpunt ExpertiseNetwerken, voor informatie over oa. niet-aangeboren hersenletsel

Vzw Coma Limburg: Voor (ex-)coma-patiënten en hun familie

Lotgenotenorganisaties:

www.zelfhulp.be: Informatie over lotgenotencontact en -werkingen

www.ovk.be: Ouders van Verongelukte Kinderen, lotgenotenwerking

www.over-hoop.be: Gezinnen met een gewond kind ten gevolge van een verkeersongeval

www.ovok.be: Lotgenotenvereniging voor ouders van een overleden kind

www.comalimburg.be: Familieleden van comapatiënten

www.vzw-whiplash.be: Personen met een nektrauma

www.piekernie.org: Personen met een dwarslaesie

Even-zeer: Zelfhulpgroep voor veroorzakers van een verkeersongeval

www.werkgroepverder.be: Nabestaanden na zelfdoding

N.E.S.T.: Lotgenotengroep voor jonge weduwen met kinderen

Kinderen en jongeren:

www.awel.be: Kinder- en jongerentelefoon

www.jongerengids.be: Een antwoord op alle jongerenvragen

www.brusjes.nl: Voor broers en zussen van een kind met een ziekte en/of handicap

www.brussen.be: Voor broers en zussen van een kind met ziekte en/of handicap

www.missingyou.be: Voor jongeren die een dierbare verloren hebben

www.achterderegenboog.be: Verliesverwerking bij kinderen en jongeren

www.yeti.be: Tijdschrift voor kinderen van de lagere school

www.maks.be: Tijdschrift voor kinderen van het secundair onderwijs

www.jeugdrodekruis.be: Het Rode Kruis op maat van kinderen en jongeren

www.mobibus.be: Website over verkeer en mobiliteit voor jongeren

www.jac.be: Advies en hulp aan jongeren tussen 12 en 25

www.gezinsbond.be

www.klasse.be: Website voor onderwijs in Vlaanderen

www.k-s.be: Onderzoekscentrum Kind en Samenleving

www.kinderrechtencoalitie.be: Netwerk van 29 kinderrechtenorganisaties

www.kinderrechten.be: Kinderrechtencommissariaat van het Vlaams Parlement

www.keki.be: Kenniscentrum Kinderrechten

www.kinderrechtswinkel.be: Informatie over kinderrechten en het kinderrechtenverdrag

www.hospichild.be: Informatie over ziekenhuisopname van kinderen en jongeren

Revalidatiecentra:

www.terkouter.be

www.cepos.be

www.clnr.be

www.revarte.be (afdeling jonge revalidanten)

www.rcoverleie.be

www.inkendaal.be

www.kei.be

www.revalidatiecentrum-buggenhout.be

www.hetveer.be

www.revapulderbos.be (voor kinderen en jongeren)

Mobiliteit en verkeersveiligheid:

www.bivv.be: Informatie over CARA, Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing

www.fietsersbond.be: De Fietsersbond ijvert voor meer mensen veilig op de fiets

www.taxistop.be: Informatie over Minder Mobielen Centrale

www.delijn.be: Informatie van De Lijn voor personen met een beperking

www.blijfactiefwonen.be: Ontmoetingsplaats voor iedereen die minder mobiel is

www.mobiel21.be: Beweging voor duurzame mobiliteit

www.mobielvlaanderen.be: Mobiliteitswebsite Vlaamse overheid

www.verkeerskunde.be: Vlaamse Stichting Verkeerskunde

www.goforzero.be: Campagnesite van het BIVV voor verkeersveiligheid

www.voetgangersbeweging.be

www.steunpuntstraten.be: Kenniscentrum over publieke ruimte

www.komopstraat.be: Meer verkeersleefbaarheid en betere mobiliteit

www.octopusplan.be: Voor een veilige schoolomgeving

www.verkeervpi.be: Verkeerspedagogisch Instituut

School, werk en vrije tijd:

www.act-desiron.be: Private organisatie voor herintegratie na menselijke schade

www.facebook.com/enodia.consulting: Private organisatie voor begeleiding van gezinnen met jonge verkeersslachtoffers

School:

www.bednet.be: Naar school via het internet voor langdurig zieke kinderen

www.kuleuven.be/uzschool: Informatie over onderwijs aan zieke kinderen

www.revapulderbos.be: Informatie over de ziekenhuisschool van Pulderbos

www.opentherapeuticum.be: Centrum voor jongeren met schooluitval door niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekten, verkeersongeval ... waar je ondersteunende therapieën en onderwijs op maat vindt

Werk:

www.sst.be: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling

www.vdab.be: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

www.vdab.be/arbeidshandicap: Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen

www.vrijwilligerswerk.be: Steunpunt vrijwilligerswerk

www.deploeg.be: Gespecialiseerde opleiding en begeleiding onder andere NAH

www.aclvb.be: Liberale Vakbond

www.acv-online.be: Algemeen Christelijk Vakverbond

www.abvv.be: Algemeen Belgisch Vakverbond

Vrije tijd:

www.toegankelijkreizen.be: Infopunt Toegankelijk Reizen

www.toegankelijkheidsbureau.be: Vzw ter verbetering van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid

www.scoutsengidsenvlaanderen.be: Voor informatie over AKABE, scoutswerking voor kinderen en jongeren met een handicap

www.hannibalvakanties.be: Hannibal is een initiatief van JKVG vzw, een organisatie van jongeren met en zonder handicap uit heel Vlaanderen.

www.intro-events.be: Intro vzw maakt evenementen toegankelijk voor personen met een handicap

Sport:

www.recreas.be: Recreatief Aangepast Sporten

www.bloso.be: Informatie over sportkampen 

www.parantee.be: Vlaamse sportfederatie voor personen met een handicap

www.provant.be/sport: Gehandicaptensport Antwerpen

www.limburg.be/sport: Gehandicaptensport Limburg

Gehandicaptensport Vlaams-Brabant

gehandicaptensport in Oost-Vlaanderen

www.west-vlaanderen.be/sport: Gehandicaptensport West-Vlaanderen

www.vgc.be/sport: Sportdienst van de Vlaamse gemeenschapscommissie

Overheidsdiensten:

www.slachtofferzorg.be: Informatieve website van de Vlaamse Overheid voor slachtoffers van een misdrijf, ongeval, ramp of aanslag

www.just.fgov.be: Federale Overheidsdienst Justitie

www.socialsecurity.fgov.be: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

www.mobilit.belgium.be: Federale Overheidsdienst Mobiliteit

www.minfin.fgov.be: Federale Overheidsdienst Financiën

www.ond.vlaanderen.be: Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming

www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid: Diverstiteitsbeleid van de Vlaamse overheid

www.wvg.vlaanderen.be: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

departement-mow.vlaanderen.be: Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Klachten:

www.comitep.be: Vast Comité van Toezicht  op de politiediensten

www.hrj.be: Hoge Raad voor de Justitie

www.ombudsman.be: Ombudsman voor uiteenlopende klachten

www.rvdj.be: Raad voor de Journalistiek

www.vaph.be: Klachten over VAPH

www.ombudsman.as: De Ombudsman van de Verzekeringen onderzoekt de klachten en bemiddelt om een minnelijke regeling te vergemakkelijken. Klachtenmanagement in de verschillende verzekeringsondernemingen.

Fondsen:

www.fondsjanfilliers.be: Fonds Jan Filliers voor verkeersslachtoffers

www.fondsemilieleus.be: Fonds voor preventie op het gebied van verkeersveiligheid en steun aan verkeersslachtoffers

www.fwo.be: Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek