Vias legt eisenpakket voor meer verkeersveiligheid op tafel

Vias lanceerde met een Memorandum deze ochtend tien grote uitdagingen én concrete maatregelen voor meer verkeersveiligheid. Het is een eisenpakket dat ze op tafel leggen naar aanloop van de verkiezingen in mei. Het Memorandum bevat heel wat uitdagingen voor de toekomst; denk maar aan afleiding, veiligheid van kwetsbare weggebruikers en aangepaste wetgeving. Veilige mobiliteit is een recht voor iedereen en moeten we allemaal samen realiseren.

Ook Rondpunt vindt een en-enverhaal noodzakelijk om onverantwoord gedrag aan te pakken. We pleiten om die reden mee voor een adequate handhaving en zetten ons ook dagelijks in op vlak van sensibilisering. Voor ons blijft het aan het woord laten van alle betrokkenen bij een verkeersongeval één van de meest efficiënte aanpakken om mensen inzicht te doen krijgen in de gevolgen van een verkeersongeval voor zichzelf én voor anderen. Met ons project Getuigen onderweg sensibiliseerden we op die manier al 89.466 leerlingen en 2.838 werknemers.

Maatregelen als betere controles en snellere bestraffing zien we dus graag in combinatie met het verhogen van het inzicht in de impact van een verkeersongeval. Naast getuigenissen kunnen alternatieve straffen hier zeker bij helpen, indien ze aangepast zijn in functie van de context van wat gebeurd is.

Eén van de oplossingen die Vias naar voor schuift voor een veiliger verkeer is gericht op een geïntegreerde aanpak van de zorg voor verkeersslachtoffers. Rondpunt vindt het belangrijk om, naast het werken aan minder verkeersdoden en –slachtoffers, een goede opvang te bieden. We grijpen dit Memorandum graag aan om te tonen hoe wij die opvang zien. Voor ons ziet die er idealiter interdisciplinair uit.

In een Europees project deden wij twee jaar lang onderzoek samen met KU Leuven naar het belang hiervan. We verzamelden good practices en ontwikkelden een blueprint. Hieruit bleek dat we in België reeds een aantal zaken doen om een geïntegreerde aanpak te realiseren. Zo komt de Vlaamse Stuurgroep Opvang Verkeersslachtoffers, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken sectoren, vierjaarlijks samen om het Vlaams Actieplan te vervullen. Hierbij staat een geïntegreerde aanpak centraal. Rondpunt speelt hierin een belangrijke rol als expertisecentrum dat elk gevolg van een verkeersongeval in kaart brengt en daarbij de onderlinge verbanden tussen die gevolgen niet uit het oog verliest.

Dat is ook zichtbaar in andere aspecten van onze werking, zoals in de ondersteuning naar de doelgroep via bijvoorbeeld onze praktische gids, informatieve website, contactkaarten en de praktische brochure ‘Wat na een ongeval in Europa?’. Bijgevolg blijven we mee pleiten dat een dergelijke aanpak een plaats krijgt in de volgende legislatuur.