Inzage strafdossier

De inzage in het strafdossier hangt af van de fase van het onderzoek en van de situatie waarin je jezelf bevindt. Tijdens het opsporingsonderzoek is de situatie dezelfde als die van het slachtoffer: de wet voorziet geen recht op inzage. Wanneer het niet tot een gerechtelijk onderzoek komt, krijg je pas op het einde van het opsporingsonderzoek inzage in het dossier.

Als het dossier geseponeerd werd, is inzage slechts mogelijk als het parket schriftelijk toestemming heeft gegeven tot inzage, nadat men daartoe per brief heeft verzocht. 

Tijdens het gerechtelijk onderzoek en alleen wanneer je in verdenking gesteld wordt, heb je dezelfde rechten als het slachtoffer dat zich burgerlijke partij stelt en kan je inzage vragen. Let wel, ook hier kan de onderzoeksrechter de inzage weigeren of beperken (artikel 61ter van het wetboek van strafvordering). Wanneer je van je vrijheid beroofd werd, krijg je automatisch inzage tijdens het gerechtelijk onderzoek. Wanneer het gerechtelijk onderzoek beëindigd is, krijgen de burgerlijke partij en de in verdenking gestelde allebei inzage. 

Let op: Artikel 460 ter van het Strafwetboek zegt: 'Elk gebruik door de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij van door de inzage in het dossier verkregen inlichtingen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar of met een geldboete tot mogelijk 2.500 euro, wanneer dat gebruik tot doel en tot gevolg heeft het verloop van het gerechtelijk onderzoek te hinderen, inbreuk te maken op het privéleven, de fysieke of morele integriteit, of de goederen van een in het dossier genoemde persoon.' 

Deze beperking is ingesteld als compensatie voor het recht op inzage in het strafdossier, dat slachtoffers, inverdenkinggestelden en iedereen tegen wie een gerechtelijke actie loopt, hebben verkregen. Je mag dus wel hun dossier inkijken, maar je mag met de verkregen informatie niet naar de pers stappen. 

De inzage van het dossier gebeurt op de griffie van de rechtbank waar de zaak behandeld zal worden of bij het parket dat het dossier onderzocht en geseponeerd heeft. Als je ook een kopie wil krijgen van het dossier dan kan dat. Deze kopie is echter niet gratis. 

De kostprijs is 0,25 euro per blad, met een minimum van 1,50 euro en een maximum van 1.250 euro.