Bij opname

Permanentie psychosociale hulpverlening op spoedafdeling

Een verkeersongeval plan je niet. Het kan op elk moment van de dag gebeuren. De nood aan psychosociale hulpverlening bij opname op de spoedafdeling is hoog. Ook na de werkuren en 's nachts. Verkeersslachtoffers en hun naasten die in deze acute momenten konden terugvallen op een psychosociaal hulpverlener, hebben dit als positief ervaren.

Organiseer een psychosociale permanentie op de spoedafdeling en zorg ervoor dat elk slachtoffer in een persoonlijk gesprek een hulpaanbod krijgt. Schrijf in een protocol neer op basis van welke indicaties de sociale dienst wordt geraadpleegd. Leid verpleging op in het correct inschatten en achterhalen van deze indicaties. 

Good practice 7/7d en 24/24u permanentie:


Overdracht politionele dienst slachtofferbejegening – dienst patiëntenbegeleiding

Een goede samenwerking tussen de politionele dienst slachtofferbejegening en de dienst patiëntenbegeleiding van een ziekenhuis is cruciaal in de bejegening van een verkeersslachtoffer en zijn naasten gedurende de eerste acute momenten na het ongeval. Om een vlotte en efficiënte samenwerking te verkrijgen is het noodzakelijk om elkaar, elkaars werkwijze en verwachtingen te kennen en duidelijke afspraken te maken omtrent rollen en verantwoordelijkheden. Op die manier kan gezamenlijk een volledige en warme overdracht gedaan worden.

Het is aangewezen gemaakte afspraken neer te schrijven in een samenwerkingsovereenkomst waarvan alle betrokkenen op de hoogte zijn en die op regelmatige basis wordt geëvalueerd.

Afspraken:

  • Duidelijkheid over welke instantie de familie verwittigt ter voorkoming dat twee instanties, onwetend van elkaar, instaan voor de verwittiging of dat geen enkele instantie de familie verwittigt omdat elke partij veronderstelt dat de andere het zal uitvoeren.
  • Duidelijkheid over wie contact opneemt met wie bij het overbrengen van een verkeersslachtoffer naar een ziekenhuis.  
  • Duidelijkheid over elkaars functie bij het binnenbrengen van een patiënt op de spoedafdeling. Dit is nodig in functie van het correct omgaan met het beroepsgeheim gedurende de begeleiding en overdracht van de patiënt.
  • Duidelijkheid over de manier van overdragen: welke gegevens zijn nodig/ welke gegevens ontbreken.
  • Geef de contactgegevens van de contactpersoon binnen de politionele dienst slachtofferbejegening door zodat de patiënt in de mogelijkheid is om later opnieuw contact te nemen.

Ook voor verkeersslachtoffers die niet naar het ziekenhuis moeten overgebracht worden, is het belangrijk de contactgegevens van de diensten slachtofferzorg door te geven.

Good practice:

Doorverwijzing dienst patiëntenbegeleiding - dienst slachtofferhulp

Good practice:

PDF
flyer politionele zorg Gent
Download PDF (1.34 Mb)
PDF
CAW Oost-Vlaanderen, Dendermonde - Doorverwijsformulier ziekenhuizen naar slachtofferhulp
Download PDF (297 Kb)
PDF
Ziekenhuisconvenant Dendermonde
Download PDF (238 Kb)

Contact met veroorzaker

Ieder jaar vallen duizenden verkeersslachtoffers. Ieder jaar veroorzaken dus evenveel mensen, zonder of met fout, een verkeersongeval. De schaamte en het schuldgevoel zijn vaak groot, drijven... Lees verder