Sociaal werker

Een verkeersongeval is een schokkende gebeurtenis die het dagelijkse leven grondig door elkaar schudt en gevoelens van machteloosheid en ontreddering met zich meebrengt. De betrokkenen zijn rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd met gevaar. Door de plotse, schokkende gebeurtenis hebben de betrokkenen zeer veel vragen en nood aan begeleiding doorheen dit plotse traject. Wanneer een verkeersslachtoffer wordt overgebracht naar een ziekenhuis, spreekt men van een niet-geplande opname of in het algemeen niet-geplande zorg. In tegenstelling tot een geplande opname, hebben de patiënt en zijn naasten geen proactieve maatregelen kunnen treffen voor de opname. De medewerkers van de sociale dienst spelen dan ook een zeer belangrijke rol in de begeleiding van de betrokkenen gedurende de eerste uren na het ongeval en gedurende de ganse opname. 

Door de specifieke opdracht van de sociale dienst binnen het ziekenhuis en haar brugfunctie tussen de intra- en extramurale actoren, speelt de sociaal werker een cruciale rol bij het opname- en ontslagbeleid en de continuïteit van zorg. Hierbij is duidelijke en uniforme informatie en communicatie met de patiënt en tussen de verschillende disciplines onontbeerlijk.

Fysieke, mentale en sociale aspecten van gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Dit maakt de rol van de sociaal werker binnen het multidisciplinaire team cruciaal in de begeleiding van verkeersslachtoffers. Een belangrijke doelstelling van deze begeleiding is de garantie op continuïteit van zorg. 

Een pdf met aanklikbare links kan je hier downloaden.


Continuïteit is pas mogelijk wanneer alle betrokken actoren, intra- en extramuraal, op de hoogte zijn van elkaars expertise, werkwijze, verantwoordelijkheden en verwachtingen. Betrokken instanties en hulpverleners weten hierdoor beter naar wie ze kunnen doorverwijzen en op welke manier de overdracht zo optimaal mogelijk kan verlopen en de continuïteit wordt gewaarborgd.

Vele samenwerkingsinitiatieven om de continuïteit van zorg te garanderen werden reeds genomen en kunnen als good practice verspreid worden. We doen graag een oproep om ons good practices door te sturen. Deze kunnen immers nieuwe initiatieven aanwakkeren.

Algemene tips vanuit de ervaringen van verkeersslachtoffers:

  • Zet de patiënt steeds centraal in zijn traject.
  • Geef inspraak aan de patiënt en zijn mantelzorger(s).
  • Biedt steeds duidelijke en correcte informatie of geef aan wanneer (meer) informatie kan geboden worden.
  • Herhaal informatie zoveel als nodig.
  • Maak optimaal gebruik van informatiebrochures.
  • Maak maximaal gebruik van het patiëntendossier.
  • Organiseer een vroegtijdige voorbereiding van het ontslag zodat alles in gereedheid kan gebracht worden voor thuiskomst.
  • Bevraag de patiënt over de wijze van overdracht die hij wenst. Indien hij niet graag opnieuw zijn verhaal wil vertellen, zorg dan voor een zo volledig mogelijke overdracht. Indien hij aangeeft graag zelf zijn verhaal te vertellen, beperk dan de overdracht.
PDF
Schematische voorstelling traject
Download PDF (271 Kb)

Bij opname

Permanentie psychosociale hulpverlening op spoedafdeling Een verkeersongeval plan je niet. Het kan op elk moment van de dag gebeuren. De nood aan psychosociale hulpverlening bij opname op de... Lees verder

download PDF (1.34 Mb)

Tijdens opname

Tips: Zorg voor een vaste aanspreekpersoon gedurende het verblijf in het ziekenhuis. Ook als slachtoffers in het ziekenhuis of tijdens revalidatie overlijden is dat heel betekenisvol voor na- en... Lees verder

download PDF (630 Kb)

Ontslag

Overdracht ziekenhuis/revalidatiecentrum- eerstelijnszorg Tips: Organiseer een multidisciplinair overleg binnen de eerstelijnszorg ter voorbereiding van de terugkeer naar de thuissituatie. Doe een zo... Lees verder

download PDF (179 Kb)