Regelen na de afscheidsceremonie

Hieronder vind je een overzicht van zaken die je moet regelen na de afscheidsceremonie.

Mutualiteit 

De partner of kinderen die als persoon ten laste opgegeven staan op het boekje van de overledene, dienen zich zo snel mogelijk op de eigen naam te Iaten verzekeren.

Verzekeringen 

Werd er een levensverzekering afgesloten, dan zal de overblijvende partner of aangeduide begunstigde een bepaalde som ontvangen nadat alle verplichtingen zijn vervuld.

lndien er een schuldsaldoverzekering bestaat voor een lening, moet de overgebleven partner of andere verzekerde maar een deel van die lening betalen of soms zelfs helemaal niets meer.

Indien het slachtoffer een zicht- of spaarrekening bij een bank had, is de kans zeer groot dat daaraan een verzekering bij overlijden door een ongeval gekoppeld is. Je informeert hiervoor best bij de bank zelf. Je kan ook navraag doen naar eventuele 'stille verzekeringen’, dit zijn verzekeringen waarvan je niets afwist. Soms is een vergoeding bij overlijden verbonden aan krediet- of andere bankkaarten.

Denk er ook aan om alle bestaande polissen zoals brand- en diefstalverzekering over te zetten.

Begrafenisvergoeding

De begrafenisvergoeding is een tegemoetkoming, ter compensatie van de gedane begrafeniskosten, die wordt uitbetaald bij het overlijden van een persoon die een rustpensioen van de overheidssector (ten laste van de Staatskas) genoot. Meer informatie?

Pensioenkas 

Als de overledene gepensioneerd was, verwittig dan de dienst die het pensioen uitbetaalt. Op de pensioenfiche kan je lezen om welke pensioenkas het gaat. Neem alleszins contact op met de dienst pensioenen van jouw gemeente. Meestal zal men daar voor de achterblijvende partner de nodige administratie regelen.

Overlevingspensioen 

Een weduwe of de weduwnaar heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen. Kijk voor meer informatie op Meer informatie?

Belastingen 

Kijk hiervoor bij nalatenschap.

Kinderbijslag en wezengeld 

Wanneer het slachtoffer kinderen ten laste had of wanneer het slachtoffer zelf een kind was, dien je ook aangifte te doen bij het kinderbijslagfonds. Wanneer het slachtoffer kinderen ten laste had, zal het kinderbijslagfonds het recht op wezengeld onderzoeken. Als het slachtoffer zelf een kind was, hou er dan rekening mee dat het kindergeld soms nog gedurende een aantal maanden wordt doorbetaald. Je zal die bedragen nadien moeten terugstorten. Meer informatie?

Banktegoeden deblokkeren 

Zodra de bank over alle elementen beschikt, neemt ze contact op met de erfgenamen of hun vertegenwoordigers om na te gaan hoe de tegoeden vereffend moeten worden. De erfgenamen bezorgen de bank een uittreksel van de overlijdensakte en een akte of een attest van erfopvolging. Voor meer informatie, kijk op Meer informatie?  

Kruispuntbank van ondernemingen 

Als de overledene een ondernemingsnummer bezat, dien je naar een erkend ondernemingsloket te gaan om de handelsonderneming te laten schrappen uit de kruispuntbank van ondernemingen.

BTW 

In geval van een btw-plichtige dien je ook het plaatselijke kantoor van de btw-controle op de hoogte te brengen.

Aansluitingen en abonnementen 

Alle abonnementen op naam van de overledene moet je opzeggen of overzetten op naam van de nabestaanden die op hetzelfde adres staan ingeschreven. Het gaat om abonnementen op kranten en tijdschriften en aansluitingen op het water-, elektriciteits-, gas-, radio- en/of tv­ distributienet, evenals de telefoonmaatschappij.

Vakbond 

Wanneer de overledene lid was van een vakbond, doe je er goed aan deze te verwittigen.

Inschrijving motorvoertuigen 

Als je het voertuig van het slachtoffer wil behouden, kan de nummerplaat alleen op naam van de overlevende wettige echtgenoot/echtgenote worden gezet. Je verzekeringsmaatschappij of verzekeringstussenpersoon kan dat eventueel voor je doen. Andere erfgenamen hebben geen recht op deze regeling. In dat geval dient de nummerplaat teruggestuurd te worden.