Nalatenschap en testament

Nalatenschap

De wettelijke erfgenamen en eventuele legatarissen dienen een aangifte van nalatenschap in te dienen bij de belastingdiensten. Dat moet gebeuren bij het registratiekantoor van de gemeente of stad waar de overledene zijn laatste woonplaats had. Aan de hand van die aangifte worden de successierechten bepaald. De successierechten dienen binnen de twee maanden daarna betaald te worden.

De overblijvende partner of andere gezinsleden dienen bij de belastingdiensten aangifte te doen van hun wijziging van burgerlijke staat, gezinslasten en andere inkomsten. Hou er rekening mee dat je tot zeker een jaar na het ongeval nog belastingbrieven toegestuurd kan krijgen die betrekking hebben op de inkomsten en andere belastingen van het overleden slachtoffer. Denk er ook aan dat erfenisrechten ook gelden op terugbetalingen van de personenbelasting. Met andere woorden: tot twee jaar na het overlijden is het mogelijk dat je na ontvangst van een eventuele terugbetaling op de personenbelasting van de overledene, nog erfenisrechten moet betalen.

Meer informatie?

Tips:   

  • Een aangifte van nalatenschap laat je best opstellen door een specialist, bijvoorbeeld een notaris. 
  • ledere erfgenaam of legataris kan afzonderlijk een aangifte indienen, maar meestal wordt een enkele aangifte ingediend. Die is dan gehandtekend door alle erfgenamen en/of legatarissen. 

Testament 

Mogelijk stelde de overledene een testament op. Als het testament in bewaring werd gegeven bij een notaris, dan schreef die het in in het Centraal Register voor Testamenten. Na het overlijden kan een notaris, advocaat of boekhouder in dit register nagaan of er een testament is. Als de overledene zelf een testament opstelde en dit niet registreerde, ligt dit waarschijnlijk in een kluis of gaf hij het aan iemand uit zijn omgeving. Die persoon moet zich dan zo snel mogelijk na het overlijden melden bij de notaris.