Statuut van benadeelde persoon

Door je te laten registreren als benadeelde persoon, word je op de hoogte gebracht van belangrijke stappen in de gerechtelijke procedure. Je zal per brief bericht krijgen over:

 • een eventuele seponering en de reden daarvan; 
 • het instellen van een gerechtelijk onderzoek; 
 • de datum waarop het dossier voor het onderzoeksgerecht of het vonnisgerecht komt. Ieder document waarvan je denkt dat het nuttig is, mag je toevoegen aan het dossier. De politie zal je inlichten over de mogelijkheid om de hoedanigheid van benadeelde persoon te verkrijgen. Jij of je advocaat moet dan een verklaring afleggen. 

Die verklaring bevat: 

 • je naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, beroep en woonplaats; 
 • het feit dat de oorzaak is van je schade; 
 • de aard van de schade; 
 • je persoonlijke belang. 

Je kan die verklaring naar eigen keuze afleggen:

 • op het politiesecretariaat; 
 • bij de politieambtenaar die het proces-verbaal opstelt; 
 • op het secretariaat van het openbaar ministerie; 
 • per aangetekende brief aan het secretariaat van het openbaar ministerie. Wie voor het ongeval aansprakelijk is gesteld, kan zich niet laten registreren als benadeelde persoon.

De verjaringstermijnen

De verjaringstermijnen in verkeerszaken zijn te vinden in de Wegverkeerswet, de Wegcode en de bijzondere wetgeving inzake verkeer. Gewone verkeersinbreuken verjaren door verloop van een jaar. Voor... Lees verder

download PDF (634 Kb)