Kosten gerechtelijke procedure

Wie betaalt je advocaat?

Het is altijd zinvol je te laten bijstaan door een advocaat. Die kan erop toezien dat al je rechten gegarandeerd worden. Maar de kosten voor een advocaat kunnen oplopen. Bij een verkeersongeval kun je vaak gebruikmaken van een rechtsbijstandsverzekering. Zo’n polis voorziet in bijstand door een advocaat en deskundigen. Het kan de kosten op dat vlak verlichten.

Kosteloze bijstand is een verplichting van advocaten om een aantal zaken volledig of gedeeltelijk kosteloos te behartigen. De kosteloze bijstand door een advocaat (het vroegere pro Deo) gaat van uitgebreid juridisch advies tot de vertegenwoordiging voor de rechtbank. Je krijgt kosteloos een advocaat wanneer je over onvoldoende financiële middelen beschikt om hem te betalen. Zo is de advocaat volledig gratis voor alleenstaanden van wie het netto-inkomen maximum 978 euro per maand bedraagt (grenzen op 1 september 2016). Meer informatie vind je op de website van Pro Deo Advocaat Vlaanderen.

Wat is een rechtsplegingsvergoeding? 

Sinds 1 januari 2008 is er een nieuwe wet die zegt dat de in het ongelijk gestelde partij een forfaitaire vergoeding moet betalen aan de in het gelijk gestelde partij voor diens advocaatkosten. De winnende partij moet dus nog altijd zelf de kosten en erelonen van haar eigen advocaat betalen, maar kan daar dus een deel van recupereren. Dit hangt van situatie tot situatie af. Meer informatie kun je bekomen bij je advocaat of op de site van de Orde van Vlaamse Balies.

Wie betaalt de gerechtskosten? 

De rechtbank beslist in het vonnis wie de gerechtskosten, zoals kosten van dagvaarding, rolrecht en attesten moet betalen. Meestal is dat de verliezende partij. Worden beide partijen deels in het gelijk en deels in het ongelijk gesteld, dan kan de rechtbank een verdeelsleutel voor deze kosten opleggen. Ze kan ook bepalen dat elke partij haar eigen kosten moet dragen.

Waarvoor kun je terecht bij het justitiehuis en de dienst slachtofferonthaal?
Binnen justitie zijn er diensten die je helpen. Overal waar een parket is, is er ook een justitiehuis. Dat biedt onder meer juridische eerstelijnsbijstand. De Orde van Vlaamse Balies staat hiervoor in. Je krijgt er een antwoord op eenvoudige juridische vragen. Je kunt er niet terecht voor de concrete behandeling van je zaak voor de rechtbank. In het justitiehuis is er ook een dienst die zich specifiek bezighoudt met het onthaal van slachtoffers. 

Bij de justitieassistenten van de dienst slachtofferonthaal kun je als slachtoffer terecht voor: 

  • Informatie over je dossier en het verloop van de gerechtelijke procedure; 
  • Steun en bijstand op verschillende momenten, bijvoorbeeld bij het teruggeven van persoonlijke spullen, bij de registratie als benadeelde persoon, tijdens de zitting. Zij bereiden samen met jou ook eventuele moeilijke stappen voor zoals inzage in het dossier; 
  • Verwijzing naar gespecialiseerde diensten zoals de diensten slachtofferhulp.
    Via de dienst slachtofferonthaal kun je steeds aan de substituut van de procureur des Konings, die je dossier behandelt, vragen om je op de hoogte te houden van de stand van zaken.