Burgerlijke partijstelling

Wie meent slachtoffer van een verkeersmisdrijf te zijn geweest, kan van de dader schadeloosstelling eisen via een minnelijke schikking (dit is de snelste manier).

Als men niet tot een minnelijke schikking komt, kun je via een gerechtelijke procedure een schadevergoeding voor de politierechter vorderen en stelt men zich burgerlijke partij. Vanaf de burgerlijke partijstelling wordt het slachtoffer partij in de hele procedure. Dat is niet het geval wanneer de schade minnelijk wordt geregeld. 

Men stelt zich als volgt burgerlijke partij:

Burgerlijke partijstelling tijdens de onderzoeksfase 

Verkeersslachtoffers of nabestaanden kunnen zich al burgerlijke partij stellen tijdens de onderzoeksfase. 

Dat kan op twee manieren: 

  1. Er is al een onderzoeksrechter aangeduid:
    Dan moet de onderzoeksrechter nota nemen van de burgerlijke partijstelling. In verkeerszaken komt het echter maar zelden tot een gerechtelijk onderzoek: enkel bij complexe zaken of waar dwangmiddelen nodig zijn. 
  2. De zaak is nog niet bij een onderzoeksrechter aanhangig gemaakt:
    Dan moet het slachtoffer eerst een schriftelijke klacht indienen bij de onderzoeksrechter. Hiervoor moet hij of zij zich wenden tot de griffie van de correctionele rechtbank. Opgelet: in dit geval zal een borgsom moeten worden betaald.

Burgerlijke partijstelling voor de politierechtbank 

De politierechtbank heeft een dubbele taak op het vlak van verkeersongevallen: 

  1. Als strafrechtbank: om verkeersmisdrijven te bestraffen; 
  2. Als burgerlijke rechtbank: voor de kennisname van schadevergoedingen uit een verkeersongeval. De politierechter kan als strafrechter het verkeersmisdrijf beoordelen en tegelijk kennis nemen van de burgerlijke vordering. In dat geval gelden de regels van het strafrecht. Zo een ‘burgerlijke partijstelling voor de politierechter zetelend in strafzaken’ is de snelste en goedkoopste manier om een schadevergoeding te vorderen via het gerecht. Op de zitting krijgt de burgerlijke partij, na ondervraging van de beklaagde, het woord om uiteen te zetten wat de geleden schade is. Meer lees je in de nota ‘Burgerlijke partijstelling in verkeerszaken’.