Burgerlijke aansprakelijkheid

In vele gevallen wordt een ongeval veroorzaakt door de onoplettendheid of een fout van een van de betrokken bestuurders of weggebruikers. In dat geval zal deze persoon de schade moeten vergoeden.

Dit heet de burgerlijke aansprakelijkheid. De voorwaarde is wel dat je het bewijs levert van het bestaan en de omvang van de schade. Je moet de fout van de veroorzaker kunnen aantonen en ook het verband tussen de begane fout en de schade (artikel 1382 van het burgerlijk wetboek).

Foutief gedrag

Elk gedrag dat niet overeenstemt met dat van de ‘goede huisvader’ is foutief gedrag. Een ‘goede huisvader’ is iemand die handelt als een normaal, redelijk en voorzichtig persoon. Zelfs de kleinste tekortkoming leidt tot aansprakelijkheid. Het is niet altijd eenvoudig om het bewijs te leveren dat de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van een ander. De meeste verzekeraars hebben daarom een conventie ‘Onschuldige slachtoffers’ ondertekend.

Wanneer een verkeersongeval het gevolg is van een overtreding van de verkeerswetgeving, al dan niet gepaard gaande met onopzettelijke doding of verwondingen, kunnen verschillende straffen opgelegd worden. Ze variëren van geldboetes tot gevangenisstraf en/of rijverbod. Die straffen staan los van de vergoeding van de schade die het slachtoffer heeft geleden. Daarvoor dien je je burgerlijke partij te stellen. Wanneer een inbreuk op de verkeerswetgeving of strafwet bewezen is, betekent dat meteen ook het bewijs van een fout, zoals aangeduid in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Je moet dan nog wel kunnen aantonen dat de geleden schade het gevolg is van precies die fout.

Schadevergoeding

Om de schade te begroten kun je een beroep doen op deskundigen. Ook de Indicatieve Tabel is een hulpmiddel om een idee te krijgen van de eis tot schadevergoeding. Deze tabel is een tarificatiesysteem dat regelmatig wordt aangepast. Ze vormt een leidraad voor de raming van de meest voorkomende schadeposten die niet of moeilijk begroot kunnen worden. Een rechter kan steeds van die richtlijnen afwijken.

Voor zwaardere schadegevallen kun je de voorgestelde bedragen als een minimum beschouwen. Om een schadevergoeding te kunnen krijgen, moet je de opgelopen schade kunnen aantonen én berekenen. Een rechter kan geen schadevergoeding toekennen als daar niet specifiek naar wordt gevraagd. Bovendien kan hij ook nooit een hoger schadebedrag toekennen dan datgene wat door jou wordt gevraagd.