Arbeidsongeval

Als je gewond raakt bij een verkeersongeval tijdens je werk of op weg van en naar het werk, dan is er sprake van een arbeidsongeval. De arbeidsongevallenverzekeraar zal vergoeden zonder dat je de fout van een andere aansprakelijke moet aantonen. De privé- en de overheidssector hebben elk een eigen vergoedingsstelsel, maar de regels zijn gelijklopend.

Alle medische en aanverwante kosten worden terugbetaald volgens de Riziv-barema’s. Dit omvat de kosten voor dokter, chirurg, apotheker en verpleging, evenals de herstelling en/of de eventuele vervanging van prothesen als die door het ongeval beschadigd werden. Daarnaast kun je forfaitaire uitkeringen krijgen voor eventueel loonverlies ten gevolge van het ongeval. Dit geldt natuurlijk alleen als je door het ongeval arbeidsongeschikt bent geworden. Die arbeidsongeschiktheid kan geheel of gedeeltelijk zijn, tijdelijk of definitief.

Tijdelijk arbeidsongeschikt

Wanneer je door een arbeidsongeval tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een dagelijkse vergoeding. Deze is gelijk aan 90 procent van het basisloon dat je gedurende één jaar voor het ongeval verdiende. Deze regeling geldt vanaf de eerste dag nadat je arbeidsongeschikt bent verklaard tot aan de consolidatie. Dit laatste betekent dat de letsels als definitief beschouwd worden. Ze zullen niet meer evolueren en een eventuele behandeling kan niet meer leiden tot belangrijke verbeteringen. Er gelden in deze regeling ook maxima of geplafonneerde bedragen.

Blijvend arbeidsongeschikt

Wanneer de arbeidsongeschiktheid na de herstelperiode – op het ogenblik van de consolidatie  – blijvend is, zal de arbeidsongevallenverzekeraar een regeling voor een schadevergoeding voorstellen. Hierin worden het basisloon, de uitkering, de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en de tussenkomsten voor prothesen of orthopedische toestellen vermeld. Bij gehele arbeidsongeschiktheid zal je 100 procent van je basisloon vergoed krijgen. Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid krijg je een percentage van je loon dat gebaseerd is op het percentage arbeidsongeschiktheid. Er wordt onder meer rekening gehouden met je leeftijd, je opleiding, je beroepservaring en je omscholingsmogelijkheden.

Zodra je akkoord gaat met het voorstel, zal Fedris de regeling op haar wettelijkheid nakijken en vervolgens bevestigen. Ga je niet akkoord of bevestigt Fedris de regeling niet, dan verhuist de zaak naar de arbeidsrechtbank. Die zal dan beslissen. De regeling wordt dus definitief na bevestiging door Fedris of na een definitieve uitspraak van de rechtbank. Dan volgt nog een herzieningstermijn van drie jaar. Wordt in deze periode nog een verergering van de letsels vastgesteld, dan kun je een bijkomende toeslag krijgen. Tijdens deze driejarige herzieningstermijn ontvang je een jaarlijkse vergoeding. Na afloop van die termijn krijg je een rente. Het gaat om een lijfrente, die levenslang wordt uitgekeerd. Zowel de jaarlijkse vergoeding als de rente wordt geïndexeerd. Als je hulp van anderen nodig hebt bij gewone handelingen in het dagelijkse leven zoals wassen, eten en verplaatsen, dan krijg je een aanvullende vergoeding voor de hulp van derden. Je kan bij Fedris met je gerichte vragen terecht.

Word je meer dan 19 procent blijvend arbeidsongeschikt verklaard, dan kun je aan de verzekeraar vragen om maximum één derde van de rente in kapitaal uit te betalen. Je dient zo’n vraag wel te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld: je wil het geld gebruiken om je woning aan te passen. De vraag zal dan voorgelegd worden aan de arbeidsrechtbank. Raadpleeg steeds iemand met kennis van zaken vooraleer je een kapitalisatie aanvraagt. Je rechtsbijstandsverzekeraar of een gespecialiseerd advocaat kunnen je helpen.

De arbeidsongevallenverzekering dekt niet alle schade. Zo wordt onder meer de morele schade niet vergoed. Om toch tot een volledige vergoeding van alle schade te komen, moet je een vordering instellen tegen de aansprakelijke op basis van de gewone regeling voor burgerlijke aansprakelijkheid. Je moet dan zijn fout en het oorzakelijk verband met de door jou geleden schade aantonen.

Meer info vind je op de website van Fedris