Lichamelijke schade - Indicatieve Tabel

Met lichamelijke schade bedoelt men de nadelen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de opgelopen fysieke en/of psychische letsels. Juristen delen deze lichamelijke schade op als volgt:

 • materiële schade; 
 • morele schade; 
 • tijdelijke / blijvende invaliditeit (t.i /b.i.); 
 • tijdelijke / blijvende arbeidsongeschiktheid (t.a.o. / b.a.o.). 

Wanneer er sprake is van zeer ernstige lichamelijk schade worden er nog bijkomende schadeposten opgenomen (bv. esthetische schade, seksuele schade, genoegenschade …).

Nadat de medische expertise achter de rug is, dient de vordering voor een passende schadevergoeding te worden opgesteld. Als richtlijn om een passende vergoeding te begroten, gebruikt men de Indicatieve tabel 2016. Deze indicatieve tabel is enkel een leidraad voor de raming van de schade en is niet bindend.

Materiële schade

Dit slaat op de financiële gevolgen van de letsels die je hebt opgelopen. Dit kan zowel de zaakschade en uitgaven zijn alsook alle economische gevolgen van de schade: 

 • inkomstenverlies; 
 • vermindering van je concurrentievermogen op de arbeidsmarkt; 
 • bijkomende inspanningen om huishoudelijke en professionele taken uit te voeren; 
 • kostprijs voor de hulp van anderen bij dagdagelijkse taken zoals wassen, eten of zich verplaatsen; 
 • hulpmiddelen zoals prothesen, aanpassingen aan woning, voertuig ...; 
 • diverse medische kosten (verplaatsing, revalidatie ...). 

In de indicatieve tabel van 2016 worden bovenvermelde schadeposten binnen de materiële schade onderverdeeld in drie vaste schadeposten: 

1. Persoonlijke ongeschiktheid: Het geheel van de gevolgen die het ongeval heeft op het dagdagelijkse leven. Hier worden ook de pijnen en psychische schade opgenomen als gevolg van het ongeval. 

2. Huishoudelijke ongeschiktheid: Wanneer je niet meer geschikt bent om huishoudelijke taken te vervullen zoals voor het ongeval kan je hiervoor een vergoeding krijgen. Bovendien wordt ook een vergoeding voorzien als je een verhoogde inspanning moet leveren om een huishoudelijke taak te vervullen. 

3. Economische ongeschiktheid: Je kan een vergoeding bekomen voor de aantasting van je professionele leven, alsook de aantasting van je concurrentievermogen op de arbeidsmarkt. 


Morele schade 

Deze schade betreft eerst en vooral de pijnen die je hebt geleden. De vergoeding is afhankelijk van de duur van verpleging, de intensiteit van het lijden en van elk ander element dat een rechter in overweging wil nemen. 

Meestal word je vergoed per ‘geleden’ dag en in relatie tot de letsels. Hieronder lees je enkele specifieke vormen van vergoeding van morele schade: 

 • de pijn en smarten 
 • vrees voor de toekomst 
 • verdriet om verlies of lijden van een naaste 
 • seksuele schade 
 • esthetische schade 
 • genoegenschade 
 • … 

Het verlies van een schooljaar door een ongeval betekent vaak een materiële en morele schade. Je loopt ook een achterstand op in je loopbaan. In de indicatieve tabel worden hiervoor bedragen voorgesteld. 

Wat als je moet wachten op schadevergoeding 

Het kan zijn dat je door het ongeval een blijvende handicap hebt opgelopen en de vergoeding van je schade lang op zich laat wachten. Misschien kun je ondertussen niet langer thuis wonen of heb je thuis hulp nodig. In afwachting van betaling door de verzekeringsmaatschappij kun je je al bij het VAPH inschrijven om tegemoetkomingen te ontvangen voor hulpmiddelen, woningaanpassingen, opvang, enz. Het is wel heel belangrijk dat je het VAPH tijdig inlicht dat je eigenlijk schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij moet ontvangen. Meer daarover kan je nalezen in de brochure Handicap door ongeval - de rol van het VAPH

Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid 

Invaliditeit is een medisch begrip dat een blijvend letsel uitdrukt, los van de gevolgen op het vlak van  beroepsactiviteiten. De vermindering wordt uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de volledig valide persoon. Deze laatste vertegenwoordigt een waarde van 100 procent. Om de graad van blijvende invaliditeit te bepalen, baseert de geneesheer zich op een barema. 

Arbeidsongeschiktheid betekent dat je mogelijkheid om te werken beperkt wordt. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid houdt men rekening met inkomensverlies, dat altijd bewezen moet worden. Ook meerinspanningen worden vergoed. Kun je ze niet begroten, dan stelt de indicatieve tabel een forfaitair bedrag voor. Ben je niet meer of slechts gedeeltelijk in staat je huishoudelijke taken te verrichten, dan wordt dit ook vergoed. Als je deze kosten niet kunt bewijzen, kan men ook hier een forfaitaire vergoeding toekennen. 

Bij blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vanzelfsprekend het blijvend verlies van je inkomen of een bepaald deel van je inkomen vergoed. Misschien zijn je kansen op de arbeidsmarkt verminderd of moet je voor de rest van je leven meerinspanningen leveren om nog te kunnen werken. Je blijvende arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld in functie van álle winstgevende activiteiten die je nog kan uitoefenen. Men houdt hierbij rekening met je vaardigheden en beperkingen.

In 2016 onderging de Indicatieve Tabel een aantal belangrijke wijzigingen. In dit artikel zetten we ze voor jou op een rijtje! Onderaan de pagina kan je de volledige Indicatieve Tabel 2016 downloaden.

 

PDF
Indicatieve tabel 2016
Download PDF (182 Kb)