Conventies

Onder impuls van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, sloten de verzekeringsondernemingen een aantal overeenkomsten of conventies. Bedoeling was om bepaalde situaties waarin zich problemen voordeden sneller of eenvoudiger te regelen op grond van onderlinge afspraken, buiten de wet.


 De conventie expertise en RDR (Règlement Directe Regeling) 

Deze conventie voorziet een directe regeling waarbij de niet-aansprakelijke bestuurder door zijn eigen BA-verzekeraar vergoed wordt voor de materiële schade van een verkeersongeval. Naast de directe regeling werden ook afspraken gemaakt over de schadebepaling. De voorwaarden van deze regeling vind je in de nota ‘Dading bij schadevergoeding van verkeersongevallen’.  (zie onderaan deze pagina)

 De overeenkomst ‘onschuldige slachtoffers’ 

Mogelijks is de aansprakelijke partij niet onmiddellijk gekend omdat er discussies bestaan bij twee of meer partijen. Dan kan een slachtoffer van wie de onschuld in elk geval vaststaat beroep doen op deze overeenkomst. 

• Schade door een voertuig aan een gebouw toegebracht 

Wanneer door een voertuig schade wordt toegebracht aan een gebouw dan kan, bij toepassing van de overeenkomst Aanrijding door Voertuigen, de brandverzekeraar van het beschadigde gebouw de schade aan zijn eigen verzekerde vergoeden. Voorwaarde is wel dat de dekking ‘aanrijding door voertuigen’ in de brandpolis opgenomen is. De problemen rond het verhaal op de aansprakelijke partij zijn op dat ogenblik niet meer voor het slachtoffer, maar worden verder geregeld onder de verzekeraars. 

• Schade die kan vallen onder de verzekering BA-auto of de verzekering BA-uitbating 

Indien de schadelijder geconfronteerd wordt met een discussie tussen een verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid auto en een verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, omdat de situatie niet duidelijk weergeeft welke van de twee tot vergoeding moet overgaan, dan kan de conventie BA-Auto/BA-Uitbating een oplossing bieden. 

 Kettingbotsing 

Bij zware verkeersongevallen zoals kettingbotsingen is het erg moeilijk om te bepalen wie aansprakelijk is en in welke mate. Dit heeft als gevolg dat de schadelijdende partij geconfronteerd wordt met lange procedures die eventueel kunnen uitmonden in het feit dat er geen aansprakelijke kan worden bepaald. 

De verzekeraars die de ‘Verbintenisverklaring kettingbotsingen’ onderschreven, verklaarden zich akkoord met het principe om een schadevergoeding uit te keren door de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid aan zijn eigen verzekerde die als bestuurder betrokken is in een kettingbotsing waarvoor de verbintenisverklaring geldt. 

Deze verbintenisverklaring is in feite geen overeenkomst omdat de verzekeringsondernemingen zich enkel verbinden tegenover hun eigen verzekerden. De regeling geldt wanneer een comité van verzekeraars een zwaar ongeval als kettingbotsing kwalificeert. 

Gedragsregels in de verzekeringsondernemingen 

Naast een aantal overeenkomsten hebben de verzekeringsondernemingen ook enkele gedragsregels aangenomen. Hoewel het geen wettelijke verplichtingen zijn, gaat er toch een moreel gezag van uit. Voor verkeersongevallen zijn volgende gedragsregels van toepassing: 

Algemeen: 

  • Gedragsregels van de verzekeringsonderneming 
  • Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen 
  • Aanbevelingen schaderegeling 

Specifiek: 

  • Gedragsregels schaderegeling verongelukte kinderen 
  • Uitbreiding van de gedragsregels schaderegeling: omgang met slachtoffers van zware ongevallen (BA)
Ben je ontevreden over je verzekering of heb je een verzekeringsgeschil? Elke verzekeringsmaatschappij heeft een interne klachtendienst waar je terecht kan. Als je liever een klacht indient bij een dienst die onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappij werkt, kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen.

 

PDF
Achtergrond_Dading inzake schadevergoeding van verkeersongevallen_Rondpunt_122014
Download PDF (520 Kb)