Terug naar het reguliere onderwijs

Na een ongeval terugkeren naar de oude school is soms best moeilijk. Misschien is wat er gebeurd is, nog niet verwerkt of zijn er na het ongeval ernstige beperkingen. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de zorgcoördinator van de oude school kunnen helpen uitzoeken welke begeleiding je kind nodig heeft om terug te starten op school, opnieuw goed te kunnen functioneren en zich goed te voelen.

Vaak helpt het als er al tijdens de ziekenhuis- of revalidatieperiode contacten met de thuisschool zijn geweest. Vanuit de ziekenhuisschool gebeurt dat automatisch, maar ook via Bednet of andere ICT-toepassingen (skype, klasblog) wordt contact opnemen of houden gemakkelijker. Waar mogelijk voorzien revalidatiecentra, naar het einde van de opname toe, re-integratiemomenten. Het kind of de jongere kan dan voor bepaalde activiteiten of voor een aantal onderwijsmomenten terugkeren naar zijn oorspronkelijke klas. Op deze manier wordt de definitieve terugkeer geleidelijk aan voorbereid.

Eenmaal terug op de oude school is het van belang om alert te blijven voor de mogelijke effecten van het verkeersongeval op het schoolgebeuren van je kind.

Sinds schooljaar 2015-2016 bepaalt het ‘M-decreet’ hoe Vlaamse scholen moeten omgaan met leerlingen die door een beperking de lessen in een gewone school niet zomaar kunnen volgen.

De letter M staat voor ‘maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’. Inclusief onderwijs is sinds dan de eerste optie. Het doel is om meer leerlingen in het gewoon onderwijs school te laten lopen en dus minder leerlingen naar buitengewone scholen te verwijzen. 

Ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Vanaf het schooljaar 2017-2018 is een nieuw ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften van start gegaan in scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs en in centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. Elke school bouwt een gepast zorgbeleid uit voor al haar leerlingen. Je school doorloopt 3 fases om samen met de ouders en het CLB zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen.

Het zorgcontinuüm bestaat uit drie te doorlopen fases:

  • Brede basiszorg: vanuit een visie op zorg biedt de school alle leerlingen een krachtige leeromgeving aan.
  • Verhoogde zorg: de school doet redelijke aanpassingen, zoals remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren, waardoor je kind het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen.
  • Uitbreiding van zorg: Als de basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan en uitbreiding van zorg nodig is of een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra expertise voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aantrekken. Dat kan door  samenwerking met het buitengewoon onderwijs.

Samenwerkingsverbanden tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs en ondersteuningsnetwerken komen in de plaats van het geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION).

Elk kind met specifieke onderwijsbehoeften heeft dus het recht om zich in te schrijven in een gewone school en kan er: 

  • het gemeenschappelijk curriculum volgen (als het voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon onderwijs en een gemotiveerd verslag voor geïntegreerd onderwijs heeft);
  • een individueel aangepast curriculum volgen (als het een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs heeft).

Actuele informatie is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs en Vorming.


Secundair en hoger onderwijs

Wanneer een leerling de inhoud van een bepaald leerjaar in het secundair onderwijs niet binnen één schooljaar kan volgen wegens het ongeval of specifieke onderwijsbehoeften, kan de klassenraad een spreiding van het lesprogramma toestaan. Dit kan een spreiding van een leerjaar over twee schooljaren zijn of een spreiding van een graad over drie schooljaren zijn. Daarnaast kan de klassenraad bepaalde doelen van het curriculum vrijstellen en, waar mogelijk, vervangen door gelijkwaardige doelen. Een combinatie van de regeling voor spreiding en vrijstelling is mogelijk.

Wil je als student aan de hogeschool of universiteit na een verkeersongeval je studie terug opnemen, dan is het vaak niet vanzelfsprekend om meteen in het gewone programma te stappen. Elke hogeschool of universiteit heeft een aanspreekpunt voor personen met een functiebeperking: een studiebegeleider, zorgcoördinator of ombudsman. Bij hen kom je te weten of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld examens te spreiden, een laptop te gebruiken bij examens of examens mondeling af te leggen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met het aanspreekpunt van jouw instelling. Je vindt de aanspreekpunten op de website van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO).