Inspirerende voorbeelden voor leerkrachten

Hoe kan je je voorbereiden op de gevolgen van een verkeersongeval van een leerling?

 • Werk binnen het schoolteam een draaiboek ‘ongeval’ uit waar het ganse team kennis van neemt, en actualiseer dit ten gepaste tijde. In het draaiboek kunnen volgende zaken opgenomen worden: communicatie binnen de klas en de school, rol van de klastitularis, rol van de directie, aanstelling van een crisiscoördinator,…
 • Geef jaarlijks aandacht aan het thema ‘veilig verkeer’ binnen de lessen.
 • Kijk binnen de schooldirectie verzekeringscontracten na zodat duidelijk is wat wel en niet is opgenomen indien een ongeval plaats vindt. Breid de verzekeringspolis indien nodig uit.      

Wat doe je als je pas verneemt dat een leerling betrokken is bij een ernstig verkeersongeval?

 • De directie informeert de klasleerkracht en de klasleerkracht vertelt wat er is gebeurd en geeft mogelijkheid tot vragen aan de klasgenootjes. De zus/broer wordt apart opgevangen.
 • De school geeft geen verklaringen aan journalisten en geeft geen foto’s vrij, maar verwijst eventueel door naar de politie.
 • Indien nodig verwijdert de school de schoolwebsite tijdelijk.
 • De directeur neemt contact met de ouders om te vragen wat de school kan doen. Eventueel kan schoolvervoer geregeld worden voor de andere kinderen binnen het gezin.

Wat doe je tijdens de eerste weken van de afwezigheid van deze leerling?

 • Besteed aandacht aan het ongeval in de klassen die betrokken zijn.
 • Maak met de klas een schoolkrantje of stel een blog op met foto’s waarop het betrokken kind kan reageren.
 • Richt een klashoek in om tekeningen te maken die dagelijks meegegeven worden voor het betrokken kind.
 • Spreek een beurtrol af om notities bij te houden.
 • Organiseer, wanneer dit mogelijk is, een bezoek aan het ziekenhuis en stimuleer iedereen om regelmatig contact te houden met het betrokken kind.  
 • De crisiscoördinator neemt regelmatig contact op met de ouders om te horen hoe het gaat.
 • Besteed aandacht in de lessen aan gesprekken over het ongeval en het contact met het betrokken kind.

Wat doe je bij een langdurige afwezigheid van deze leerling?

 • Neem contact op met Bednet zodat de leerling van op afstand de lessen kan volgen.
 • Stel Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH) voor.
 • Maak met het leerkrachtenteam een plan op opdat de betrokken leerling toch de examens kan meedoen en kan slagen.
 • Licht de leerlingen regelmatig in over de revalidatie van de betrokken leerling. Spreek met de ouders en de leerling af wat wel en liever niet gezegd wordt.
 • Neem regelmatig contact met de ziekenhuisschool over het lesprogramma. Evalueer regelmatig het verloop van de lessen en de ondersteuningsnoden met het revalidatiecentrum.  
 • Mail schoolbrieven, informatie van het oudercomité en buitenschoolse initiatieven naar de ouders.
 • Tracht in samenwerking met het revalidatiecentrum de leerachterstand te beperken.
 • Investeer in betrokkenheid van de school en leerlingen bij de betrokken leerling, zijn ouders en zus of broer. Dit verhoogt de kans op welslagen.

Hoe bereid je de terugkomst naar school van deze leerling voor?

 • Ga op voorhand langs bij de leerling thuis om de terugkomst af te spreken. Eventueel kan de leerling een kort filmpje maken om te tonen, of vertellen jullie samen hoe het gaat en wat eventueel aangepast wordt. Laat de klas vragen stellen en oplossingen bedenken voor praktische problemen zoals bv. traplopen. Bespreek ook gevoelige zaken bv. littekens.   
 • Stel GON-begeleiding voor en vraag dit aan.
 • Vraag assistentie aan de psycholoog van het revalidatiecentrum.  
 • Zorg voor een goede rolstoeltoegankelijkheid op school. Zorg voor een alternatief als een lokaal of refter niet toegankelijk is. Laat de leerling eventueel met een vriend in de klas eten of via skype de les volgen in de laboklas.
 • Informeer de leerlingen over de gevolgen van het ongeval zodat duidelijk is waarom de betrokken leerling nog regelmatig afwezig zal zijn.  

Wat doe je de eerste dagen en weken wanneer deze leerling terug op school is?

 • Bespreek het met de betrokken leerling wanneer de turnles nog te confronterend is. Eventueel kan de leerling tijdelijk een alternatieve les volgen.
 • Organiseer een klasgesprek in samenwerking met de zorgcoördinator over ‘omgaan met elkaar’ indien de terugkomst niet loopt zoals verwacht. Stimuleer sociale contacten tussen de betrokken leerling en andere leerlingen. Evalueer regelmatig en pak eventueel pesten meteen aan.  

Hoe vang je deze leerling op lange termijn op?

 • Maximaliseer de mogelijkheid om mee te gaan op buitenschoolse activiteiten bv. extra ondersteuning van de ouders en de school op bosklassen.
 • Regel een overdracht bij de overgang van lager naar secundair onderwijs. En laat de overgang naar het nieuwe schooljaar nauwgezet opvolgen door zowel de oude als de nieuwe klastitularis. Zij kunnen inschatten wat de impact is van nieuwe leerstof op eventuele (beperkte) leerachterstand van de betrokken leerling.     
 • Bekijk of vrijstelling van enkele vakken mogelijk is zodat de leerling zich kan focussen op andere vakken.
 • Vraag of er aandacht besteedt mag worden aan het ongeval van de leerling in het project ‘Veilig verkeer’. Indien de leerling toestemt, kan deze een belangrijke rol spelen.