Onderwijs

Een verkeersongeval schudt het leven van een kind of jongere door elkaar. Ook de band met de school wordt voor even of soms voor langere tijd verbroken. Terugkeren naar school, eventueel gebruikmakend van aangepaste onderwijsvormen, is zeer belangrijk.

Terug naar het reguliere onderwijs

Terug naar de oude school gaan, is soms moeilijk. Het helpt vaak om al tijdens de revalidatieperiode contact te onderhouden met de oude school en deze goed te informeren. Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op vier uur tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Bij het Trefpunt Onderwijs aan Zieke Kinderen kun je terecht voor meer informatie over de onderwijsmogelijkheden.

Tips voor leerkrachten: 

  • Leerkrachten van het kleuter- en lager onderwijs kunnen bij Rondpunt altijd de ZEBRA-kit bestellen. Dit is een trolley met lesmateriaal en handleidingen om op school te werken rond de gevolgen van een verkeersongeval wanneer één van de kinderen hiermee geconfronteerd werd.
  • Terug op school kun je begeleiding krijgen van het CLB en de zorgcoördinator van de school. Voor leerlingen met een handicap bestaat er financiering voor 'speciale onderwijs leermiddelen' (SOL). Bijvoorbeeld een leesloep of omzettingen van het studiemateriaal kan worden aangevraagd bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

    Je informeert je daarover best via je eigen school. Heb je net iets meer nodig, dan kun je ook ondersteuning vragen van het buitengewoon onderwijs via het Geïntegreerd Onderwijs (GON-onderwijs). In het secundair onderwijs kun je bovendien vragen het lesprogramma te verspreiden over twee jaren en/of vrijstelling van één of meer vakken te verkrijgen.

  • Wil je als student aan de universiteit of de hogeschool je studie weer opnemen, dan kun je terecht bij het aanspreekpunt voor personen met een functiebeperking van jouw hogeschool of universiteit. Meer informatie verkrijg je bij het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO).

Naar het buitengewoon onderwijs

Is aansluiting bij het gewone onderwijs niet mogelijk, dan kun je terecht bij het buitengewoon onderwijs (BuO). Naast onderwijs bieden die scholen ook opvoeding, verzorging en therapie om de totale persoonlijkheidsontwikkeling te stimuleren. Buitengewoon onderwijs is er zowel in het kleuter, basis- als secundair onderwijs en is opgedeeld in types en opleidingsvormen. Bij Onderwijs Vlaanderen krijg je meer informatie.

M-decreet

Sinds het schooljaar 2015-2016 is het M-decreet, of het ‘decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ in voege. Inclusief onderwijs is de eerste optie. Het doel is meer leerlingen in het gewoon onderwijs school te laten lopen en dus minder leerlingen naar buitengewone scholen te verwijzen. Een school bouwt een zorgcontinuüm uit en gaat samen met de leraar of leraren, de ouders en het CLB na welke redelijke aanpassingen of maatregelen een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft om de lessen te kunnen volgen. De school doorloopt hierbij een zorgbeleid met 3 fases:

1. Brede basiszorg

2. Verhoogde zorg

3. Uitbreiding van zorg

Een zorgcontinuüm uitbouwen betekent ook dat de leerling en de school handelingsgericht werken (HGW). Op die manier streeft men naar kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding.

Recente informatie hierover is te vinden op de website (specifiek) over het M-decreet en de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Re-integratie

De re-integratie van een betrokkene van een verkeersongeval vraagt soms veel van leerkrachten, maar het welslagen geeft ook veel voldoening. Deze inspirerende voorbeelden voor leerkrachten bevorderen een goede re-integratie.  


PDF
Brochure_Een_NAH_en_terug_naar_school_SENvzw_122014
Download PDF (530 Kb)
PDF
Brochure rechten van de patiënt
Download PDF (809 Kb)

Terug naar het reguliere onderwijs

Na een ongeval terugkeren naar de oude school is soms best moeilijk. Misschien is wat er gebeurd is, nog niet verwerkt of zijn er na het ongeval ernstige beperkingen. Het Centrum voor... Lees verder

Speciale onderwijsleermiddelen

Voor leerlingen of studenten met een handicap die het gewoon kleuteronderwijs, lager, secundair, hoger of academisch onderwijs volgen, kan financiering voor ‘ speciale onderwijsleermiddelen’ (SOL)... Lees verder

Tijdelijk onderwijs aan huis

Kinderen vanaf vijf jaar en jongeren die een relatief lange periode of herhaaldelijk gedurende het schooljaar op school afwezig zijn wegens het ongeval, kunnen mits enkele voorwaarden Tijdelijk... Lees verder

Permanent onderwijs aan huis

Leerlingen vanaf vijf jaar en met een handicap die aan de toelatingsvoorwaarden van het buitengewoon onderwijs voldoen maar voor wie het omwille van een handicap permanent onmogelijk is onderwijs te... Lees verder