Cumulverbod

Wanneer je handicap het gevolg is van een ongeval, ben je verplicht om in eerste instantie een schadevergoeding aan te vragen bij de vergoedingsdebiteur. Breng het VAPH (via je multidisciplinair team) meteen op de hoogte als je in die situatie verkeert.

Dit stroomschema geeft weer welke stappen ondernomen moeten worden.

Een vergoedingsdebiteur is bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, het Fonds voor Arbeidsongevallen of een ander gespecialiseerd fonds. De vergoedingsdebiteur onderzoekt je vraag. In sommige situaties kan dat onderzoek lange tijd in beslag nemen (bijvoorbeeld door rechtsprocedures). Ondertussen heb je misschien nood aan ondersteuning zoals:

 • Hulpmiddelen en aanpassingen;
 • Handicapspecifieke begeleiding, dag- en/of nachtopvang.

Het VAPH kan in volgende situaties een tegemoetkoming geven:

 • In afwachting van het betalen van de schadevergoeding door de vergoedingsdebiteur; 
 • Als je met de schadevergoeding van de vergoedingsdebiteur niet de nodige ondersteuning kan betalen;
 • Als je schadevergoeding uitgeput is;
 • Wanneer de schadevergoeding lager is dan de tegemoetkoming die het VAPH kan geven voor dezelfde ondersteuning. In juridische termen heet dat de verschilregel. 
  •  Is je schadevergoeding gelijk aan of hoger dan het bedrag dat het VAPH voorziet voor de ondersteuning die je nodig hebt, ontvang je geen tegemoetkoming van het VAPH.
  • Is je schadevergoeding uitgeput of bedraagt deze minder dan het bedrag dat het VAPH voorziet voor de ondersteuning die je nodig hebt, ontvang je een tegemoetkoming van het VAPH op voorwaarde dat je bewijst dat je de schadevergoeding van de vergoedingsdebiteur volledig hebt gebruikt voor de ondersteuning waarvoor je die schadevergoeding ontving.

Kreeg je nog geen schadevergoeding van je vergoedingsdebiteur, dan betaalt het VAPH je kosten. Het VAPH zal die kosten rechtstreeks terugvorderen van de vergoedingsdebiteur. Dat heet in juridische termen wettelijke subrogatie.

Als je wel al een schadevergoeding kreeg van de vergoedingsdebiteur, dan mag het VAPH je geen tegemoetkoming meer geven voor de kosten die werden betaald door de vergoedingsdebiteur. Je kan slechts eenmaal vergoed worden voor de schade die je ondervindt. In juridische termen heet dat cumulverbod.

Tijdens de afhandeling van je schadedossier:

 • Meld je elke verandering in je schadedossier, zoals:
  • Een aanstelling van een medisch deskundige;
  • Een voorlopig of definitief medisch verslag;
  • Een voorschot specifiek voor hulpmiddelen;
  • Aanpassingen of voor hulp van derden;
  • Een tussentijds vonnis;
 • Bezorg je het VAPH het ontwerp van de ‘minnelijke regelingsovereenkomst’, meestal dading* genoemd, voordat die overeenkomst door de partijen ondertekend is. Het VAPH kan je dan helpen om een zo volledig mogelijke schadevergoeding te bekomen van de vergoedingsdebiteur.

Na een definitieve schaderegeling

Als je schadedossier definitief geregeld is, bezorg je het VAPH de volgende documenten:

 • Een kopie van de getekende minnelijke regelingsovereenkomst of de rechterlijke uitspraak waarin je schadegeval definitief geregeld is;
 • Alle documenten waaruit duidelijk blijkt voor welke schadeposten je vergoed werd en voor welk bedrag.

Het is van belang dat je aan het VAPH een zo nauwkeurig mogelijke berekening van je schadevergoeding bezorgt.

Belangrijk:

 • Bezorg het VAPH alle belangrijke informatie over de stand van zaken van je schadedossier. Een goede samenwerking tussen jou, de vergoedingsdebiteur en het VAPH waarborgt een zo volledig mogelijke schadevergoeding.
 • Leg het ontwerp van je minnelijke regelingsovereenkomst voor aan het VAPH alvorens die te ondertekenen.
 • Verzamel alle gegevens over tegemoetkomingen die je ontvangt. Bewaar daarnaast ook alle bewijzen van kosten die je maakt. Zo kan je aan de vergoedingsdebiteur aantonen hoeveel je ondersteuning precies kost.
 • Hou, ook nadat je schadedossier definitief geregeld is, alle kosten die je met je schadevergoeding betaalt goed bij. Zo kan je aan het VAPH bewijzen wanneer je schadevergoeding is uitgeput.
 • Betrek altijd je advocaat, of een andere persoon of instantie die je bijstaat, bij de behandeling van je schadedossier.

Voor vragen over je persoonlijk dossier kan je terecht bij de provinciale kantoren. Je kan je dossier ook elektronisch raadplegen via www.mijnvaph.be.

 

PDF
Wanneer je handicap het gevolg is van een verkeersongeval
Download PDF (540 Kb)