Kosten gerechtelijke procedure

De kosten van een gerechtelijke procedure kunnen oplopen. De vraag wie deze kosten moet betalen, is dan ook relevant. Hieronder vind je alvast nuttige info.

1. Wie betaalt mijn advocaat?

Het is altijd zinvol je te laten bijstaan door een advocaat. Die kan erop toezien dat al je rechten gegarandeerd worden. Maar de kosten voor een advocaat kunnen oplopen. Bij een verkeersongeval kan je vaak gebruikmaken van een rechtsbijstandverzekering. Zo’n polis voorziet in bijstand door een advocaat en deskundigen. Het kan de kosten op dat vlak verlichten. 

Kosteloze bijstand is een verplichting van advocaten om een aantal zaken volledig of gedeeltelijk kosteloos te behartigen. Deze kosteloze bijstand (het vroegere pro Deo) gaat van uitgebreid juridisch advies tot de vertegenwoordiging voor de rechtbank. Je kan kosteloos een advocaat krijgen wanneer je over onvoldoende financiële middelen beschikt om hem te betalen. Zo is de advocaat volledig gratis voor alleenstaanden van wie het netto-inkomen maximaal 978 euro per maand bedraagt (grenzen op 1 september 2016). Meer informatie vind je op de website van Pro Deo Advocaat Vlaanderen.

2. Wat is een rechtsplegingvergoeding?

Sinds 1 januari 2008 is er een nieuwe wet die zegt dat de in het ongelijk gestelde partij een forfaitaire vergoeding moet betalen aan de in het gelijk gestelde partij voor diens advocaatkosten. De winnende partij moet dus nog altijd zelf de kosten en erelonen van haar eigen advocaat betalen, maar kan daar dus een deel van recupereren. Dit hangt van situatie tot situatie af. Meer informatie kan je bekomen bij je advocaat of op de site van de Orde van Vlaamse Balies.

3. Wie betaalt de gerechtskosten?

De rechtbank beslist in het vonnis wie de gerechtskosten, zoals kosten van dagvaarding, rolrecht en attesten moet betalen. Meestal is dat de verliezende partij. Worden beide partijen deels in het gelijk en deels in het ongelijk gesteld, dan kan de rechtbank een verdeelsleutel voor deze kosten opleggen. Ze kan ook bepalen dat elke partij de eigen kosten moet dragen.

4. Waarvoor kan je terecht bij het Justitiehuis en de dienst Slachtofferonthaal?

Binnen justitie zijn er diensten die je kunnen helpen. Overal waar er een parket is, is er ook een justitiehuis. Dat biedt onder meer juridische eerstelijnsbijstand. De Orde van Vlaamse Balies staat hiervoor in. Je krijgt er een antwoord op eenvoudige juridische vragen. Je kan er niet terecht voor de behandeling van je zaak voor de rechtbank.

In het Justitiehuis is er ook een dienst die zich specifiek bezighoudt met het onthaal van slachtoffers. Bij de justitie-assistenten van de dienst Slachtofferonthaal kan je als slachtoffer terecht voor:

  • informatie over je dossier;
  • het verloop van de gerechtelijke procedure.

Zij bereiden samen met jou ook eventuele moeilijke stappen voor zoals inzage in het dossier. Ook kunnen ze verwijzen naar gespecialiseerde diensten zoals Slachtofferhulp.