Gewonde slachtoffers

Over-Hoop

Over-Hoop is een lotgenotenwerking voor families met jonge verkeerslachtoffers en DE jonge verkeerslachtoffers  zelf.

Missie:

 • Brengt de families samen op ontmoetingsdagen en in praatgroepen;
 • Organiseert informatieve bijeenkomsten rond thema’s zoals NAH, hulpmiddelen, opvangmogelijkheden, onderwijs, tewerkstelling, verzekeringen, …. ;
 • Beantwoordt de eerste noden en vragen van nieuwe ouders en maakt hen wegwijs in het hulpaanbod; 
 • Bevordert het contact tussen de slachtoffers onderling; 
 • Ondersteunt de aparte jongerenwerking waarin de jeugd op een eigenwijze manier samen aan de slag gaat; 
 • Signaleert aan hulpverleners en overheid de problemen waar deze families mee te maken hebben en waar dingen in de ondersteuning fout lopen, wil de kennis van de problematiek waar deze gezinnen mee geconfronteerd worden door getuigenissen in scholen of organisaties bevorderen. Op deze manier draagt Over-Hoop ook bij tot een preventieve werking in zake verkeersongevallen.

Mevr. Anne Maes

Tel: 0498/18 93 14

Info@over-hoop.be

Www.over-hoop.be

Persephone vzw

Vereniging van vrouwen met een handicap

Vrouw zijn en een handicap hebben: een specifieke situatie. Vele thema's krijgen daardoor een eigen accent: privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap, tewerkstelling ...

Missie

 • Vrouwen met een handicap met elkaar in contact brengen;
 • Elkaar stimuleren en inspireren;
 • Belangenbehartiging;
 • Sensibilisatie.

Tel: 03/322 46 40

Info@persephonevzw.org

Www.persephonevzw.org

Whiplash vzw

Zelfhulpgroep voor mensen met een whiplash of WAD (whiplash associated disorders = whiplash gerelateerde aandoeningen).

De doelstellingen van Whiplash zijn de volgende:

 • Informatie en contactmogelijkheden bieden aan patiënten en hun gezinsleden (via o.a. bijeenkomsten, congres, infomagazine, infobrochure, website, permanentie per mail);   
 • streven naar erkenning van het letsel door de publieke opinie, de medische wereld verzekeraars, ...;    
 • herkenning van het syndroom bij medici en paramedici bewerkstelligen, zodat samen met de patiënt onmiddellijk de juiste stappen gezet worden naar een spoedige genezing of een aangepaste begeleiding in geval van een chronisch letsel.

Mevr. Carla Roksnoer

Info@vzw-whiplash.be

Www.vzw-whiplash.be

Vzw Coma Vereniging Limburg

De Vereniging wil (ex-)comapatiënten, hun familie, betrokkenen en hulpverleners met elkaar in contact brengen op hun tweemaandelijkse bijeenkomsten.
Door lotgenoten samen te brengen en de gelegenheid te bieden over hun moeilijkheden en ervaringen te praten en door te informeren over alle aspecten van coma en door sensibilisering via de media, hoopt de vereniging de onwetendheid tegen te gaan en de eenzaamheid van de betrokkenen te doorbreken.

Activiteiten en concrete werking:

 • Crisisopvang (telefonisch en op samenkomsten); 
 • Verwijzing naar professionele deskundige hulpverleners en diensten; 
 • Tweemaandelijkse 'thema'-avonden waarop deskundigen ingaan op de problematiek van Coma Zelfhulp: contact tussen lotgenoten; 
 • Vertegenwoordiging van de (ex-)comapatiënten en van de vereniging in verschillende organisaties van en voor patiënten; 
 • Informatieverspreiding over de problematiek via lezingen en debatavonden en via de media; 
 • Stimuleren van initiatieven en samenwerking met organisaties voor een betere opvang, behandeling en begeleiding van (ex-)comapatiënten en hun familie in Limburg.

Tel: 011/27 40 61 (Willy Thoelen) en 011/22 48 70 (Sabine Jaeken)

Willy.thoelen@telenet.be

Www.comalimburg.be

NAH LIGA

De NAH LIGA wil alle personen en organisaties die zich inzetten voor een betere kwaliteit van leven van mensen met een NAH met elkaar verbinden en versterken. 

 • Samen met het Vlaams Platform NAH, dat nu deel uitmaakt van de NAH LIGA gaan diverse organisaties aan de slag rond thema’s zoals lotgenotencontact, vorming en opleiding, sensibilisatie, gebruikerswerking, brede zorg, innovatie en onderzoek…. 
 • De NAH LIGA zet de traditie van de Vlaamse Liga NAH verder en blijft in nauw contact staan met de mensen met NAH en hun omgeving. 
 • De NAH LIGA wil tevens het aanspreekpunt zijn voor diverse overheden over materies die NAH aanbelangen. De komende maanden wordt de werking van de liga  verder concreet gemaakt.

Tel: 0438/38 30 09

Info@nahliga.be

Www.nahliga.be

Sig vzw

Sig heeft als doel de levenskwaliteit van personen met beperkingen en hun omgeving te bevorderen via inclusie en integratie.

Sig is er zowel voor professionele hulpverleners als voor het brede publiek. Voor professionele hulpverleners uit de gezondheids-, welzijns- en onderwijssector biedt het studiedagen, workshops, bijscholingscursussen, intervisiewerkgroepen en symposia aan. Zij geven ook educatief materiaal uit, een vaktijdschrift Signaal en stimuleren en coördineren praktijkgericht  wetenschappelijk  onderzoek. Voor het brede publiek organiseert Sig onder andere infomiddagen en avonden, cursussen, debatten en ontmoetingsmomenten. Ook ontwikkelen ze zelf projecten, publiceren ze boeken, brochures video’s en verspreiden ze een elektronische nieuwsbrief bedoeld voor alle geïnteresseerden en betrokkenen. Ten slotte begeleiden en adviseren ze allerlei organisaties met vragen over inclusie en integratie.

Tel: 053/ 38 28 18

Info@sig-net.be

Www.sig-net.be

DyNAHmiek

dyNAHmiek gelooft in het samenbrengen van lotgenoten in een aangename en ongedwongen sfeer. dyNAHmiek Startte oorspronkelijk in Oost-Vlaanderen met het oprichten van vormende, sociale en plezante activiteiten voor mensen met een NAH. Ondertussen werden deze bijeenkomsten uitgebreid over alle provincies.

Per provincie worden er regelmatig door dyNAHmiek ontspannende activiteiten georganiseerd, zoals bv. een gezelschapsspellenavond, een optreden, toneel of film bekijken, samen leren tapas maken, enz ... Ook voor een drankje of een vrijblijvende babbel ben je welkom.

DyNAHmiek organiseert in samenwerking met Sig vzw ook in alle provincies praatavonden - lotgenotencontacten, zowel voor partners en familieleden, als voor mensen met NAH. Elke keer wordt een ander thema belicht. Enerzijds geeft een moderator achtergrondinformatie, anderzijds geeft men iedereen de kans het woord te nemen.

Tel: 053/38 28 18

Info@dynahmiek.be

Www.dynahmiek.be

Vereniging Afasie vzw

De vereniging is opgericht om tegemoet te komen aan de sociale noden van de persoon met afasie (taalstoornissen na NAH) en zijn/haar familie.

De voornaamste doelstellingen zijn: 

 • Voorlichting verstrekken en sensibilisering van de maatschappij; 
 • bijstand verlenen aan personen met afasie en hun omgeving; 
 • wetenschappelijk onderzoek in verband met afasie stimuleren.

Om deze doelen te bereiken richt de vereniging zich tot iedereen die interesse heeft voor het probleem.

Voor de persoon met afasie en hun familieleden worden in de verschillende regio's contactnamiddagen georganiseerd. Ongeveer om de zes weken zijn er samenkomsten in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Alle regio's worden geleid door een persoon met afasie die bijgestaan wordt door een kleine groep vrijwilligers. Deze contactnamiddagen zijn afwisselend informatief en recreatief. Er zijn ook regelmatig professionelen aanwezig die informatie over afasie en hoe omgaan met afasie kunnen verstrekken. Jaarlijks organiseert een regio een nationale ontmoetingsdag die extra feestelijk opgevat wordt. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk personen met afasie en/of hun partners bij de werking te betrekken.

Tel: 03/458 13 32

Www.afasie.be/contact.html

Www.afasie.be

MOE-dig VERDER

MOE-dig VERDER is een contactgroep voor personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun familie. Doelstellingen/activiteiten: Tweemaandelijkse bijeenkomsten (contact- en praatnamiddagen, informatienamiddagen, en voordrachten, ontspannende activiteiten: daguitstap, etentje, film en toneel, maandelijkse  bestuursvergaderingen.

Tel: 0462/87 20 23

Www.moe-digverder.weebly.com/contact.html

Www.moe-digverder.weebly.com

Vzw Verder-leven

Verder-Leven is een lotgenotengroep voor mensen die op één of andere manier in aanraking komen met een NAH. Verder-leven is een vereniging van personen met gelijkaardige ervaringen, vragen en wensen die steun en ontmoetingsmogelijkheden biedt aan personen met NAH en hun naasten.

Ze organiseren ontmoetingsmomenten, uitstapjes en ontspannende activiteiten. Verder-leven werkt officieel samen met UZ Pellenberg.

Gsm: 0497/90.50.13

Info@verder-leven.be

Www.verder-leven.be

NAH ontmoetingskansen (West Vlaanderen)

Het Project NAH Ontmoetingskansen is een samenwerkingsproject tussen verschillende voorzieningen voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel uit de provincie West- Vlaanderen.

De groep komt maandelijks bijeen. Aan de hand van een gevarieerd programma en verschillende activiteiten ondersteund door verschillende voorzieningen willen ze lotgenoten samen brengen. Mensen uit hun isolement halen, hen de kans geven ervaringen uit te wisselen of gewoon gezellig samen zitten en wat kletsen.

Gsm: 0478/33 00 93

Ontmoetingskansen@hotmail.com

www.nah-ontmoetingskansen.be

NAH samenspraak (West-Vlaanderen)

Samensp(r)aak organiseert informatie- en ontmoetingsmomenten over heel de provincie West-Vlaanderen. Tijdens elke bijeenkomst licht een spreker een bepaald thema toe.

Thema's die aan bod kunnen komen zijn o.a.: 

 • Hoe omgaan met een veranderde echtgenoot of kind? 
 • Hoe kan ik terug tijd maken voor mezelf? 
 • Wat als de communicatie moeilijk verloopt? 
 • Hoe omgaan met moeilijk gedrag (o.a. initiatiefverlies, ontremdheid, gebrekkig ziekte-inzicht, agressie, …)? 
 • Welke opvang en ondersteuning is er voor personen met NAH?

Een aantal bijeenkomsten zijn specifiek voor partners van personen met NAH, een aantal specifiek voor ouders en een aantal staan open voor de ruime familie.

Tel: 056/22 98 23 (Caroline Kopàcsi)

Samenspraak@live.be

Www.nah-samenspraak.be

NAHulp Krekenland (Oost-Vlaanderen)

Een ontmoetingsgroep voor personen met een NAH die zelf de teugels in handen willen nemen en alert verder willen. NAHulp biedt één dag per week groepsactiviteiten voor lotgenoten.

Tel: 09/344 98 92

Www.krekenland.be

Vzw Piekernie (dwarslaesie)

Piekernie vzw is een vereniging voor personen met een dwarslaesie.
Missie: Behartigen van de belangen van personen met een dwarslaesie, in het bijzonder het nastreven van hun emancipatie en hun zelfbewustwording om te komen tot hun totale integratie in de samenleving.

Visie Piekernie vzw: 

 • Hen zo vroeg en zo veel mogelijk in contact brengen met ervaringsdeskundigen; 
 • organiseren van individueel dienstbetoon en dienstverlening, organiseren van ontspanningsactiviteiten, geven van vormingsactiviteiten en verstrekken van allerhande informatie aan alle leden en aan derden.

www.piekernie.org

www.facebook.com/piekernie